Hnízdo pro duši - výstava a kritický katalog

12. prosinec, 2020

Hnízdo pro duši – umělecká tvorba lidí s postižením

Výstava Hnízdo pro duši dokumentovala výzkum umělecké tvorby ve specifických divadelních skupinách s lidmi se znevýhodněním v projektech Výzkumného pracoviště Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze, Divadla VZHŮRU NOHAMA, Jiného jeviště a Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící na JAMU v Brně. Snahou bylo podat ucelený obraz umělecké (divadelní) tvorby lidí se znevýhodněním. Přáním bylo, aby tato expozice pomohla lidem s jinakostí k integraci do společnosti a veřejného života.

Hnízdo pro duši vycházelo z dvacetileté divadelní praxe, která integruje herce s mentálním postižením s herci profesionály na jednom jevišti. Zkoušením autorských inscenací v sociálních zařízeních vznikl rozsáhlý projekt s názvem Divadelní tvorba ve specifických skupinách. Je zaměřený na výzkum umělecké tvorby lidí s mentálním znevýhodněním v integrované skupině, na níž se podílí i profesionální umělci (pedagogové, studenti a absolventi Divadelní fakulty AMU v Praze). Podstatou umělecké tvorby a výzkumu ve specifické skupině je hledání možností kreativního vyjádření lidí s postižením a jejich následná adaptace a integrace do společnosti právě prostřednictvím umělecké tvorby. Snahou je napomáhat jejich seberealizaci a individuálnímu rozvoji. Lidé s různým znevýhodněním totiž touží hrát divadlo, chtějí být herci, autory, výtvarníky i režiséry. Ať už jsou to lidé – divadelníci - s retardací, s psychickým onemocněním či jinou jinakostí, přejí si stát na jevišti, sklidit potlesk a komunikovat s diváky.

Záznam výstavy je možno shlédnout zdehttps://vimeo.com/specifickedivadlo

 

Divadelní tvorba ve specifických skupinách je zaměřena na kreativní práci lidí s postižením, kteří procházejí procesem zkoušení divadelní inscenace, zejména skrze práci s loutkami, materiály či objekty. Stávají se spolutvůrci uměleckého díla. Divadelní tvorba ve specifických skupinách není zaměřena na terapii – ovlivňování lidské psychiky a vylepšování zdravotních obtíží.

Výstava byla realizována v rámci projektu „Výzkum umělecké tvorby ve specifické integrační skupině (s lidmi se znevýhodněním)“, identifikační kód projektu DG18P02OVV046, řešitele MgA. Vladimíra Nováka, Ph.D., podpořeného z prostředků Ministerstva kultury České republiky v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Výstava vznikla ve spolupráci Akademie múzických umění v Praze a Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

Problematika divadelní tvorby ve specifických skupinách je nastíněna v kritickém katalogu s názvem Hnízdo pro duši – umělecká tvorba lidí s postižením, který byl k výstavě připraven. Studie jsou výzkumnými analýzami praktikujících umělců a odborníků, kteří se specializují na práci v oblasti tzv. specifického divadla. Obsahuje postupy i metody, shrnuje východiska, sumarizuje poznatky a nabízí tak široký antropologický kulturně-sociální pohled na problematiku umění lidí ve specifických skupinách.

"Recenzovaný kritický katalog je doprovodným materiálem výstavy Muzea loutkářských kultur s poetickým názvem Hnízdo pro duši, která se snaží rozšířit povědomí široké veřejnosti o společenských až humanitárních možnostech divadla. Přesněji divadelní tvorby ve specifických skupinách, což zahrnuje osoby jakkoli znevýhodněné, tedy nejen handicapované, ale i utlačované nebo pronásledované, a motivuje je k vlastní kreativitě a svobodnému vyjádření sebe sama prostřednictvím divadla. Zkrátka se týká skupin minoritních, vydělených, ostrakizovaných, lidí, kterým může divadelní tvorba pomoci najít vlastní identitu, „odbřemenit“ od traumatických zážitků nebo jen přinést obyčejnou radost a chvíli štěstí v jejich nelehké životní situaci.

Tyto možnosti, jak také lze využít potenciál divadla v tom nejširším významu toho slova, u nás stále patří do okrajové oblasti divadelní tvorby, nicméně hlas lidí, kteří se jim poctivě a obětavě dlouhé roky věnují, pomalu sílí, a s tím narůstá i jistá institucionalizace a postupné vytváření zázemí pro další zájemce. V katalogu je zastoupeno několik tvůrců, kteří se v tomto ohledu úspěšně (ale bohužel i neúspěšně) pokusili rozvířit vody českého (a slovenského) divadelního světa."

 

Poděkování:

Poděkování za vstřícnou spolupráci na přípravě výstavy náleží Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi a vedení Divadelní fakulty AMU v Praze za možnost realizovat projekty v oblasti  divadelní tvorby ve specifických skupinách. Dále pak sociálním zařízením Zahrada, poskytovateli sociálních služeb na Kladně a Koniklec, poskytovateli sociálních služeb v Suchomastech. A Ministerstvu kultury České republiky za podporu projektu Výzkum umělecké tvorby ve specifické integrační skupině (s lidmi se znevýhodněním).

 

Výzkumný tým projektu:

MgA. Vladimír Novák, Ph.D., prof. Miloslav Klíma, MgA. Kateřina Šplíchalová Mocová, Ph.D., MgA. Zuzana Nováková Hilská, prof. Zoja Mikotová, prof. PhDr. Veronika Broulíková, Mgr. Simona Chalupová, MgA. Jan Čtvrtník, MgA. Olga Ziębińska, Ing. Lucie Krůtová, MgA. Kateřina Zachová, BcA. Viktorie Drdová, BcA. Maryia Kamarova, MgA. Dora Bouzková, Ph.D., MgA. Tomáš Legierski

 

© Fotografie a videodokumenty – archiv Divadla VZHŮRU NOHAMA, Výzkumného pracoviště Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze, Jiného jeviště a Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Fotogalerie